top of page

CRENSHAW KENNELS Q&A

Public·23 Big Dawgs
Dorofei Bragin
Dorofei Bragin

Sanat SosyolojisiSanat sosyolojisi dersinde öğrenci, sanatın doğal bir nesne olmayıp sosyal bir niteleme olduğunu anlar, sanatçı nitelemesinin sosyal süreçler ve birimlerle, ajanlarla olan ilişkisi bağlamında her toplumsal mekanda sosyal bir kategori olarak nasıl kendi ayırt edici varlık alanını oluşturduğu hakkındaki farkındalık düzeyini geliştirir. Toplumsal bağlam içinde, estetik değerleri, sanat ve sanatçı nitelemesini karşılaştırmalı olarak anlar ve ifade eder.
Sanat Sosyolojisiİlk aşamada sanat sosyolojisinin temel ilgi alanı, metodu ve temel yaklaşımlar tartışılmaktadır. Sanatın sosyolojik perspektif açısından olgusal özellikleri, sanat ve sanatçının toplumsal koşullar bağlamında değişen konumu, statüsü, anlamı, rolü ve toplumsal evrim sürecinde sanat nitelemesi ve estetik değerler irdelenmektedir ve sanat nitelemesinde estetik değerlerle diğer sosyal kurumlar arası (ekonomi, siyaset,din , vb gibi) ilişkiye bakılmaktadır. Sanatın evrenselliği sorunsalı tartışılmakta ve bu çerçevede literatürdeki belli başlı teoriler incelenmektedir.


Sanat sosyolojisi kültürel tarih, estetik, sanat tarihi, sosyal psikoloji, anket sosyolojisi gibi heterojen entelektüel gelenekler arasında duran, sınır çizgileri pek net olmayan bir disiplindir. Ondaki bu ayrı mantıkları göstermek için, kitap, zaman sürecinde kuşakları, disiplinin geleneklerini, kavramsal tutumlarını, ve özellikle kullanılan metotları ele alıyor. Bu tür bir yaklaşım, ön planda oluşları etkin olmak anlamına gelmeyen geçmişteki modellerin ve ideolojiden uzakta duran, ehil olmayanların pek tanımadığı bugünün yaklaşımlarının bu disipline katkı payını belirliyor. Sanat eserinin kabul görmesi üstüne, mediatize edilmesi, sanatı üretme yaAdetSepete EkleFavorilerime EkleTükendi


Sanat sosyolojisi kültürel tarih, estetik, sanat tarihi, sosyal psikoloji, anket sosyolojisi gibi heterojen entelektüel gelenekler arasında duran, sınır çizgileri pek net olmayan bir disiplindir. Ondaki bu ayrı mantıkları göstermek için, kitap, zaman sürecinde kuşakları, disiplinin geleneklerini, kavramsal tutumlarını, ve özellikle kullanılan metotları ele alıyor. Bu tür bir yaklaşım, ön planda oluşları etkin olmak anlamına gelmeyen geçmişteki modellerin ve ideolojiden uzakta duran, ehil olmayanların pek tanımadığı bugünün yaklaşımlarının bu disipline katkı payını belirliyor. Sanat eserinin kabul görmesi üstüne, mediatize edilmesi, sanatı üretme ya da sanat eserlerinin kendileri üstüne kırk yıldan bu yana birçok çalışma sosyolojik araştırma metotlarının etkisi altında üretilmiş, somut sonuçlar getirmiş, ama en çokta bir bütün olarak sosyolojinin önüne son derece problematik soru işaretleri çıkarmıştır. .


Sanat sosyolojisi, sanatçının yaşadığı toplumla sanat kurumu arasındaki bağlantıları inceler. Çünkü, her insan gibi sanatçı da diğer insanlarla ilişki hâlindedir, ortak bir yaşantı içindedir.


Onun içinden çıktığı toplum, hedef aldığı kitleler ve sanat eseri arasındaki sayısız ilişkileri sosyolojinin bir dalı olan sanat sosyolojisi inceler. İnsanların nesneleri ya da zihin dünyalarında yorumladıkları şeyleri, çeşitli birimlerde ifade etmelerinden ötürü sanat ya da sanatlar doğmuştur. Başka bir tabirle sanat, insanların ve sosyal gruplar ile milletlerin dünyayı yorumlayış tarzlarıdır. Bu yorumlardaki benzerlikleri, farklılıkları ise insanların içinde bulundukları sosyokültürel yapı ile özel yetenek ve becerileri belirler.


Sanat doğrudan doğruya insana seslendiği için onun kaynağını bir bakıma toplumda aramak yerinde olur. Sanat eserleri sosyokültürel yapı içinde meydana geldiklerine göre sosyoloji ile yakından ilgilidir. Sanatçı ile sanat eseri arasında nasıl bir ilişki varsa sanat eseri ile sosyokültürel yapı arasında da buna paralel bir ilişki vardır. Sanatkâr yaşadığı çağın hayat tarzının ve zihniyetinin bir tercümanıdır. Çeşitli şekillerde çevresinin kendi kişiliği üzerinde yarattığı etkileri şekillendirerek topluma sunmaktadır.


Fakültemizin eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlanması amacı doğrultusunda, Temel Sanat Eğitimi, Desen, Genel Sanat Tarihi, İkonografi, Perspektif, Baskı Resim, Mitoloji, Türk Mitolojisi, Uygarlık Tarihi, Sanat Sosyolojisi, Sanat Psikolojisi, Sanat Kavramları gibi sanata temel teşkil eden kuramsal ve uygulamalı zorunlu ve seçmeli dersleri sunarak hizmet vermek Bölümümüzün misyonudur.


Farklı disiplinlerde okuyan öğrencilerin, sanat ve kültür alanında donanımlı, estetik duyarlılığa sahip, tutarlı sentezler yapabilen, yorum yeteneği gelişmiş, sanatın tarihsel gelişimini özümsemiş ve modern sanatla karşılaştırabilme kabiliyetine erişmiş, sanatı bir hayat felsefesi olarak gören genç, dinamik bireyler olarak yetiştirilmesi Bölümümüzün hedefidir. 041b061a72


About

Welcome to the Crenshaw Kennels question and answer group! ...

Big Dawgs

bottom of page